ระบบบริหารงานสาขา BMS Online   

   วันที่ทำรายการ      
MIS News

ประกาศ!!

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์การติดตั้งระบบ BMS/HMS ส่วนการตั้งเบิกเชื้อเพลิงของสาขา (20 เมษายน 2558)
เรียน    ผู้จัดการเขต / เจ้าหน้าที่บริหารงานสาขา / เจ้าหน้าที่บัญชีกิจการ

	สืบเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานรับซื้อไม้สาขา ได้มีการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้า และทาง MIS ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร
ให้พัฒนาระบบเพิ่มเติมในส่วนการตั้งเบิกค่าเชื้อเพลิงของสาขา จากเดิม ทีมีการโอนเงินนอกระบบให้เป็นการทำรายการที่สาขาต้นทาง
และผู้จัดการเขต/กรรมการเป็นผู้อนุมัติตามลำดับ 
โดยจะ ปิดเมนู ตั้งเบิกค่าสินค้าและบริการ/แก้ไขข้อมูลซื้อ ในระบบ BMS Online และ BMS Center
เพื่อติดตั้งส่วนงานดังกล่าวใน วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.30-12.00 น  ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

	และจะสามารถใช้งานเมนูดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 12.01 น. เป็นต้นไป 
ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยประกอบด้วยส่วนงานดังนี้   

      1.  ส่วนงานสาขา (BMS Online) : การตั้งเบิกค่าเชื้อเพลิง 	
        -  การบันทึกเลขที่บัญชีลูกค้าพร้อมเอกสารแนบ (กรณีที่ยังไม่เคยมีข้อมูล) หรือ เลือกใช้จากข้อมูลบัญชีค่าไม้เดิม
        -  การทำรายการตั้งเบิกค่าเชื้อเพลิง 
	** ทั้งนี้ สินค้าเชื้อเพลิงที่มีการคิดคุณภาพ จะต้องมีข้อมูลคุณภาพในระบบก่อน หากไม่มีข้อมูล จะไม่สามารถตั้งเบิกในระบบได้ 
        -  การสร้างเอกสารการตั้งเบิกค่าเชื้อเพลิง
        -  การขออนุมัติเพื่อทำจ่ายตามเอกสารการตั้งเบิกค่าเชื้อเพลิง
        -  การยกเลิกใบตั้งเบิกค่าเชื้อเพลิง (กรณีเขตไม่อนุมัติ)
        -  การสร้างเอกสารตั้งเบิกค่าเชื้อเพลิงใหม่ (กรณีเขตไม่อนุมัติ)

      2.  ส่วนงานผจก.เขต/กรรมการ (HMS) : การพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ทำจ่ายค่าเชื้อเพลิง 	
        -  การดูข้อมูลตามใบตั้งเบิกค่าเชื้อเพลิงของสาขา
        -  การอนุมัติรายการทำจ่ายค่าเชื้อเพลิง (สามารถอนุมัติ ทั้งหมด หรือบางรายการได้)
        -  การไม่อนุมัติรายการทำจ่ายค่าเชื้อเพลิง
        -  รายงานสถานะรายการทำจ่ายค่าเชื้อเพลิง 

      3.  ส่วนงานบัญชี (BMS Center) 	
        -  การตรวจสอบใบตั้งเบิก (กรณีผ่านการอนุมัติจากเขต/กรรมการมาแล้ว)
        -  การทำใบสั่งจ่าย
        -  การ Post รายการเพื่อยืนยันการทำใบสั่งจ่าย
        -  การยกเลิกใบตั้งเบิกค่าเชื้อเพลิง กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
        -  การทำรายการตั้งเบิกค่าเชื้อเพลิง (Re-pay) กรณีทำแทนสาขา 
	** ทั้งนี้ สินค้าเชื้อเพลิงที่มีการคิดคุณภาพ จะต้องมีข้อมูลคุณภาพในระบบก่อน หากไม่มีข้อมูล จะไม่สามารถตั้งเบิกในระบบได้ 
        -  รายงานสถานะรายการทำจ่ายค่าเชื้อเพลิง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ฝ่าย MIS Shaiyo Triple A Group

[zoom]

ระบบ BMS Online Version 2009
ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้งานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน