ระบบบริหารงานสาขา BMS Online   

  วันที่ทำรายการ          
 
ระบบบริหารงานสาขา BMS Online
(ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ)
ประกาศ !!!
เรื่อง แจ้งติดตั้งส่วนการพัฒนาระบบ BMS เพิ่มเติมให้รองรับการการใช้งานได้หลาย Browser
เรียน เจ้าหน้าที่สาขาและเจ้าหน้าที่บัญชี

สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ง่ายและรองรับต่อการเข้าใช้งานระบบ ทาง MIS จึงได้พัฒนาระบบ BMS Online และ BMS Center
เพิ่มเติมให้รองรับการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติงานต่างๆ ให้ครบถ้วนซึ่งมีรายละเอียดที่ดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้


วัตถุประสงค์
1. รองรับการใช้งานได้หลาย Browser ร่วมทั้งบน Smart phone ,Tablet ,Ipad (จากเดิมที่ได้เฉพาะ Internet Explorer)
2. การปรับลดส่วนการทำรายการ ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ทำรายการเฉพาะที่ใช้ปัจจุบัน เพื่อลดระยะเวลาในการทำรายการในระบบ
  
ระบบ BMS Online สำหรับสาขา ::-
1. เมนู ระบบบริหารงานสาขา >>> ซื้อสินค้า
- ลงทะเบียนคิวรับซื้อใหม่
- ลงทะเบียนคิวรับซื้อใหม่ย้อนหลัง
- ลงทะเบียนรับซื้อตามสัญญา
- ลงทะเบียนรับซื้อตามสัญญาย้อนหลัง
- แก้ไขข้อมูลการซื้อ
- จ่ายเงินและออกใบเสร็จ (New!!)
- แก้ไขข้อมูลใบเสร็จ (New!!)
หมายเหตุ :: การทำรายการลงทะเบียนซื้อจะรองทำรายการได้เฉพาะกรณี Keyin รายการเท่านั้น
  
2. เมนู ระบบบริหารงานสาขา >>> ส่งกลับสินค้า/โอนไม้
- ลงทะเบียนคิวส่งกลับใหม่
- ลงทะเบียนคิวส่งกลับใหม่ย้อนหลัง
- แก้ไขข้อมูลการส่งกลับ
หมายเหตุ :: การทำรายการลงทะเบียนส่งกลับจะรองทำรายการได้เฉพาะกรณี Keyin รายการเท่านั้น
  
3. เมนู การออก D/O มือล่วงหน้า
- การร้องขอ D/O ล่วงหน้าจากระบบ
- การร้องขอ D/O ล่วงหน้าตามสัญญา
- การนำ D/O ฉุกเฉินเข้าระบบ
หมายเหตุ :: การทำรายการลงทะเบียนส่งกลับจะรองทำรายการได้เฉพาะกรณี Keyin รายการเท่านั้น
  
ทั้งนี้ทาง MIS ได้ดำเนินการติดตั้งส่วนงานดังกล่าวในระบบเรียบร้อย สามารถเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่วันอังการที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
  
------------------------------------------------------------------
  
ประกาศ !!!
เรื่อง การเข้าใช้งานระบบ CRM ส่วนบันทึกข้อมูลลูกค้า FSC
เรียน เจ้าหน้าที่สาขา / ผู้จัดการสาขา / ผู้จัดการเขต

ทั้งนี้สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://k71.shaiyo-aa.com/crm
คลิกเลือก เจ้าหน้าที่สาขา >> ระบุ Username และ Password >> คลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 
** ติดปัญหาการใช้งานโปรดติดต่อ itco@saaa.co.th


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฝ่าย MIS,SAAA

ระบบ BMS Online
Copyright Version T2015.3.2
ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้งานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน